Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier mogelijk gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, alleen na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts. Dat kunnen ook gegevens zijn die u mij zelf heeft verstrekt.

De vertrouwelijkheid van deze gegevens en het waarborgen van uw privacy is belangrijk. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor eventuele waarneming, tijdens mijn afwezigheid, ook alleen met uw toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens (i.e. NAW, geboortedatum) uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota/factuur

Op de zorgnota/factuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats;
 • uw geboortedatum;
 • de datum van de behandeling;
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘natuurgeneeskundig consult‘ of ‘behandeling kinesiologie‘;
 • kosten van het consult;
 • de wijze van betaling van het consult.

Deze gegevens moet ik vastleggen op basis van mijn wettelijke administratieplicht en deze gegevens bewaar ik niet langer dan wettelijk noodzakelijk.